Nieuwe Wet Inburgering 2020/2021

De NWI, Nieuwe Wet Inburgering 2020, (inmiddels

1 januari 2021) is dé kans om vrouwen met een vluchtelingenachtergrond te bereiken. Femina kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de doelen van de Nieuwe Wet Inburgering. Zo kan Femina vrouwen bijvoorbeeld helpen bij het versnellen van het verkrijgen van toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt. De aanpak van Femina past binnen de routes voor de uitvoering van de nieuwe wet.

 

De totaalaanpak van Femina bestaande uit trainingen, het Zusterprogramma, het Sociaal Spreekuur en workshops, is een uniek concept. Uniek omdat het voor en door vrouwen uit de doelgroep wordt uitgevoerd. De trainers kwamen ooit zelf als vluchteling of migrant naar Nederland. Deze vrouwen weten als geen ander, vanuit hun eigen ervaring, wat het is om te vluchten en wat je nodig hebt om te kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Het Zusterprogramma vormt samen met het Sociaal Spreekuur een vangnet voor vrouwen die gaan participeren.

 

De totaalaanpak zorgt tegelijk voor een sociale infrastructuur in een heel gebied. Niet alleen de vrouwen hebben hier voordeel van, ook hun partners en kinderen hebben er baat bij, want er gaat een preventieve werking van uit. Problemen in gezinnen worden gesignaleerd en opgelost of worden zelfs voorkomen. Daarmee heeft de aanpak niet alleen effect op de vrouwen, maar ook op hun gezinnen en verdere leefomgeving.

Het belang van een specifieke aanpak voor vrouwen bij participatie en integratie is onderzocht.

 

In september 2018 is de monitor uitgevoerd van het landelijk Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) voor toeleiding tot de arbeidsmarkt waaraan 282 van de 380 gemeenten hebben deelgenomen. In zijn algemeenheid is begeleiding van de situatie in de privésfeer noodzakelijk en het bewerkstelligt een groter succes van de inburgering. Over de situatie van vrouwen in het bijzonder wordt in de monitor het volgende geconcludeerd:

 

‘Samenvattend lijken (nareizende) vrouwen door allerlei factoren minder goed in beeld te zijn bij gemeenten en minder (snel) ondersteuning te krijgen. Gecombineerd met de traditionele genderverhoudingen in de landen van herkomst van de statushouders levert dit een zorgelijk beeld op. Vrouwelijke statushouders die veelal verder van de arbeidsmarkt afstaan, krijgen minder kans om hun (grote) afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Zo versterken belemmeringen die te maken hebben met de achtergrondkenmerken van vrouwelijke statushouders en belemmeringen in de uitvoering elkaar. Daarmee zien we dat als er vanuit gemeenten en in arbeidstoeleidingsprojecten in de basis geen onderscheid gemaakt wordt in sekse, dit leidt tot ongelijke uitkomsten voor mannen en vrouwen, ten nadele van de arbeidspositie van de vrouw.’

 

De conclusie uit de monitor komt overeen met de ervaring die Femina heeft met het begeleiden, coachen en trainen van de vrouwen. Door haar unieke, op vrouwen gerichte aanpak bereikt Femina de vrouwen echt. Femina komt binnen in de hoofden, harten én de huizen van de vrouwen. Alleen zo wordt verandering mogelijk, zodat ook deze vrouwen de doelstellingen van de Nieuwe Wet Inburgering in 2020 [2021] halen.

 

Regierol gemeente

Bij het borgen van de activiteiten van Femina, speelt de gemeente een belangrijke rol als opdrachtgever en/of als regisseur. Femina wil graag samenwerken met instellingen en organisaties via een gelijkwaardige en gezamenlijke aanpak. Uit ervaring weten we dat dit heel goed kan als de gemeente een regiegroep van betrokken organisaties en instellingen initieert, gericht op de participatie en integratie van mensen met een vluchtelingenachtergrond.

 

Aanknopingspunt voor de regierol van de gemeente en de beschikbaarstelling van extra financiële middelen kunnen de huidige (en de op handen zijnde) Nieuwe Inburgeringswet zijn. In de nieuwe wet krijgt de gemeente vanuit het rijk een regierol opgelegd. De gemeente kan deze regierol breed en in ruime zin oppakken.

Femina en de NWI 2020

andere foto

andere foto

Waarom Femina
De vrouw: de spil in het gezin
Achter de voordeur
Huiselijk geweld
Femina en de NWI 2020
Ons aanbod
Trainingen
Zusterprogramma
Sociaal spreekuur
Maatschappelijke organisaties
Samenwerking Femina en gemeentes
Voorlichting mannen

Kievitweg 3

9752 VM Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits