'Een lage participatie van vrouwen betekent ook economische afhankelijkheid, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en maatschappij en het ontbreken van een sociaal netwerk. Deze vrouwen lopen daarmee het risico om in isolement te verkeren. Indien er een partner is, is deze afhankelijkheid een gevaar voor de onderlinge machtsverhoudingen. We weten, helaas, dat deze zogenaamde "verborgen vrouwen" ook een vergroot risico hebben om slachtoffer te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld.'

 

En verder

'Informeren = empoweren. Het informeren van vrouwen over rechten, plichten en participatie(kansen) in de Nederlandse samenleving is een startpunt van een bewustwordingsproces.'

 

Tot slot

'Win advies in bij zelforganisaties, zij hebben ervaring met het ondersteunen van vrouwen en kennen de cultuur.’

"Dat kost soms tijd en dus geld," beaamt onderzoeker Bouma. "Maar het betaalt zich later uit." … 'Belemmeringen kunnen door aandacht en tijd weggehaald worden. Deze vrouwen raken anders uit beeld, om vervolgens later weer op te duiken in bijvoorbeeld de vrouwenopvang, schuldhulpverlening of de geestelijke gezondheidszorg. Dat kost uiteindelijk ook heel veel geld.’

 

Femina signaleert

In de afgelopen 4 jaar dat Femina actief is in diverse gemeentes signaleert zij dezelfde ontwikkelingen. Na aanvankelijk hoop op een goede toekomst in Nederland, het land van beloftes, ervaren veel vluchtelingen de situatie nu geheel anders:

  • De eerste kennismaking (Vluchtelingenwerk/Humanitas) van en met de Nederlandse samenleving is onvoldoende om ook emotioneel staande te blijven.
  • Teleurstelling dat de kansen in Nederland veel minder zijn dan gedacht.
  • Spanningen binnen relatie/huwelijk met toename huiselijk geweld.
  • Psychosomatische klachten nemen toe.
  • Gezinnen/gemeenschap sluiten zich en dat bemoeilijkt integratie. De beheersing van het Nederlands gaat achteruit doordat ze nauwelijks contacten hebben met Nederlanders.
  • Patriarchale cultuur, waarin de vrouwen en meisjes thuis moeten blijven en de mannen en de zonen de ‘vrije’ samenleving in mogen, wordt binnenshuis sterker voortgezet.
  • Koranscholen – gevaar voor radicalisering door teleurstelling over een toekomst in Nederland.  Gevaar voor Nederlandse gemeenschap > criminaliteit/radicalisering
  • Frustratie/teleurstelling door de enorme druk om aan het werk te gaan, terwijl er nauwelijks werk is.
  • Uit onderzoek blijkt dat slechts 2%-5% van de statushoudsters aan het werk zal komen. Een lage arbeidsparticipatie vergroot de kans op isolement.
  • Wet inburgering, werktoeleidingstrajecten en participatieverklaring werken vooral voor mannen en de zeer kansrijken (SCP rapport).
Waarom Femina
Lage participatie leidt tot isolement

Drie generaties

Waarom Femina
De vrouw: de spil in het gezin
Achter de voordeur
Huiselijk geweld
Femina en de NWI 2020
Ons aanbod
Trainingen
Zusterprogramma
Sociaal spreekuur
Maatschappelijke organisaties
Samenwerking Femina en gemeentes
Voorlichting mannen

Kievitweg 3

9752 VM Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits